Pärnumaa Spordiliit, lühinimetus “PSL”, on avalikes huvides mittetulundusühinguna tegutsev heategevuslik vabatahtlik ühendus, mille eesmärgid ja põhitegevus on suunatud spordi harrastamisele ja selleks tingimuste loomisele Pärnumaal.

Pärnumaa Spordiliit, (edaspidi liit) ühendab Pärnumaal tegutsevaid ühendusi ühistegevuseks, ühiste eesmärkide elluviimiseks ning vabatahtliku spordiliikumise koordineerimiseks.

Liit juhindub oma tegevuses Eesti Vabariigis kehtivatest õigusaktidest, nendega kooskõlas kehtestatud muudest aktidest ja otsustest, Eesti Spordi Hartast ning käesolevast põhikirjast.

Liit rajab oma suhted riiklike ja teiste institutsioonidega nii kodu­ kui välismaal reeglina lepingulisel alusel.

Liit on eraõiguslik juriidiline isik, kelle õigusvõime tekib tema kandmisega mittetulundusühingute ja sihtasutuste registrisse ja lõpeb mittetulundusühingu kustutamisega registrist. Liidul on õigus avada ning sulgeda kontosid krediidiasutustes nii kodu­ kui välismaal ning teostada finantsoperatsioone.

Majandustegevuse kaudu tulu saamine ei ole liidu eesmärk ega põhitegevus. Liidu tulu kasutatakse põhikirjaliste eesmärkide saavutamiseks. Tulu liikmete vahel ei jaotata, rahaliselt hinnatavaid soodustusi oma liikmetele ei anta.

Liidul on oma sümboolika ja tal on selle kasutamise ja käsutamise ainuõigus. Liit on asutatud 10. juulil 1991. a. ja on 16. detsembril 1947. a. moodustatud Vabatahtlik Spordi­ühing Jõud Pärnu Rajooninõukogu õigusjärglane.

Inimesed

Kaisa Kirikal