fbpx
Kommentaarid puuduvad

Spordiliidu üldkogu kinnitas arengukava aastateks 2018-2022

Aprilli lõpus toimunud Pärnumaa spordiliidu aastakoosolek, üldkogu, kinnitas järgmiseks viieks aastaks prioriteetsed arengusuunad, millega maakonna spordi arendusüksus keskendub edaspidi peamiselt spordiorganisatsioonide arengu toetamisele.

Spordiliidu ajaloo esimene arengukava, mis visioneerib aastaid 2018-2022 on kokkulepe, mis seab peamiseks eesmärgiks toetava süsteemi loomist erinevat liiki spordiorganisatsioonidele: spordiklubidele, -koolidele ja –ühendustele. Samas nähakse end asjatundlikku tuge pakkuvat ka riigile, omavalitsustele ning teistele suurtele huvigruppidele, kelle jaoks liikumisharrastuse edendamine on igapäevaseks ülesandeks. Euroopalik spordi korraldamise mudel lähtub loogikast, et igal sporti korraldaval üksusel on konkreetne roll ja erinevad partnerid teevad tihedat koostööd.

Laiemalt võttes lähtub spordiliit missioonist, millega ollakse Pärnumaal spordiliikumise edendaja: Pärnumaa spordiliit on maakonnas spordiliikumise edendaja

Visioon sõnastatakse järgmiselt: “Pärnumaa spordiliit on aastaks 2022 maakondlikult ja üleriigiliselt tunnustatud koostööpartner spordiliikumise edendamisel”.

Spordiliidu arengukava töörühm, kuhu kuulusid liidu juhatuse liikmed Kaie Toobal (esimees), Siret Tammekänd, Kaupo Koplus ja Enn Hallik, Paikuse spordikeskuse juht Roland Šimanis ning tegevtiimist tegevjuht Kaiu Kustasson ja projektijuht Vahur Mäe, tegi üldkogule ettepaneku lähtuda edaspidi kolmest prioriteetsest arengueesmärgist:

  1. Liikumisharrastuse arengu toetamine
  2. Spordiorganisatsioonide arengu toetamine
  3. Spordiliidu arendamine organisatsioonina

Neist esimese puhul tagatakse erinevate liikumisaktiivsuse tõstmisele suunatud kampaaniate võimendamine ning teabe levik, mitmekesise spordiinformatsiooni jagamine, sporditaristut puudutava analüüsi teostamine ning erinevate spordi huvigruppide kaasamine ja aktiveerimine.

Arengukava saadab signaali väljaspoole

Kuna spordiorganisatsioonide võimuses on tõhus spordiliikumise edendamine, peab spordiliit oluliseks organisatoorse võimekuse tõstmist ja toetamist. Sel põhjusel keskendutakse spordiklubide koolitamisele ja nõustamisele, otsitakse headele ideedele täiendavat rahalist tuge ning soodustatakse organisatsioonide omavahelist läbikäimist ja koostööd.

Et eelpool nimetatud olulisi rolle täita, vajab täit tähelepanu spordiliit kui organisatsioon ise. Sel põhjusel panustatakse tegevmeeskonna motiveerimisse ja koolitamisse.

Arengukava koostamise protsess kätkes endas liikmete seas avalikku arutelu, seejuures viidi läbi spordiliidu teenuste ja töö hindamiseks tagasiside küsitlus. Sarnane küsitlus tehti ka ülejäänud Pärnumaa spordiorganisatsioonide seas, kes liitu ei kuulu. Uuring näitas, et ligi 120 liitu mitte kuuluvast spordiklubist on potentsiaal kaasata 25-30 asjatundlikku ja eestvedavat maakonna spordiklubi.

„Pean arengustrateegia kinnitamist oluliseks otsuseks, kuna see on meie kokkulepe tuleviku spordiliidu kujundamise osas. Rakenduskava töötame välja peatselt, et saaksime suuri sihte teostama asuda,“ märkis spordiliidu juhatuse esimees Kaie Toobal.

Töögruppi juhtinud projektijuht Vahur Mäe tänas kõiki, kes arengukava valmimisse panustasid ning arvas, et arengukava kinnitamine on ühe tähtsa verstaposti läbimine. „Strateegia kinnitamine on teatud mõttes organisatsioonilise küpsuse saavutamine. Liikmetele ja teistele partneritele antavad signaalid on olulised ning äsja kokku lepitud arengukava on kvaliteedimärgis, mis peaks andma kõigile kindlustunnet, et spordiliit on juhtiv maakondlik partner siinse spordimaastiku organisatoorsel disainimisel“ hindas Mäe.

Pärnumaa spordiliit on 1991. aastal moodustatud maakonna spordi katuseorganisatsioon, mille peamisteks koostööpartneriteks on riik, omavalitsused, üleriigilised suured spordiorganisatsioonid nagu EOK, Eestimaa spordiliit Jõud jt. Lisaks kohalikud omavalitsused ja nende liidud, spordiorganisatsioonid jt partnerid. Lisaks eelpool mainitud teenustele koostab spordiliit maakonna spordikalendrit, kogub ja töötleb Eesti spordiregistri tarbeks maakondlikku spordistatistikat, vahendab vähemal määral toetusi, teostab järelvalvet, koostab ja osaleb sporti puudutavate arengustrateegiate väljatöötamisel jmt. Vähemal määral organiseerib ka ise spordiüritusi.


Arengukava terviktekstiga saab tutvuda siin.

Kommenteeri