fbpx
Kommentaarid puuduvad

Alates 01. septembrist 2020. aastast jõustuvad olulised muudatused spordivaldkonna inimeste liikumisvabaduse piirangute osas

Alates 01. septembrist 2020. aastal ei kehti enam Vabariigi Valitsuse 18. augusti 2020. aasta korralduse nr 282 punktis 5 ette nähtud erisused („5. Kuni 31. augustini 2020. a ei kohaldata punktides 1 ja 2 sätestatut haiguse tunnusteta Eestit esindavale või Eestis treenivale sportlasele või sportlase meeskonna liikmele vastavalt Eesti 3 Olümpiakomitee nimekirjale, samuti isikule, kes osaleb spordivõistlusel või -üritusel sportlasena, sportlase meeskonna liikmena või on otseselt spordivõistluse või -ürituse korraldamisega seotud vastavalt alaliidu nimekirjale. Terviseamet kehtestab nimetatud isikutele vajalikud liikumisvabaduse piirangud.“). Seega sportlaste, treenerite, taustajõudude, võistluste korraldajate nimekirju ei ole vaja enam Eesti Olümpiakomiteele, Terviseametile ega Politsei- ja Piirivalveametile saata.

Alates 01. septembrist jõustub Vabariigi Valitsuse 18. augusti 2020. aasta korralduse punkt 3.3, mida kohaldatakse ka spordivaldkonna inimestele (sportlased, treenerid, sportlaste taustajõud, võistluste korraldajad jt), välja arvatud kolmandatest riikidest saabujatele. Korralduse punkti 3 sõnastus täismahus on järgmine:

Punktis 1 ja punkti 2 alapunktis 1 nimetatud isik võib lahkuda oma elukohast või püsivast viibimiskohast, kui ta järgib Vabariigi Valitsuse või Terviseameti kehtestatud meetmeid võimaliku nakkushaiguse leviku tõkestamiseks ja võtab kasutusele kõik võimalikud meetmed nakkushaiguse leviku tõkestamiseks ning kui esinevad järgmised asjaolud:

1) kui ta on saanud tervishoiutöötaja või politseiametniku korralduse elukohast või püsivast viibimiskohast lahkumiseks;

2) kui ta lahkub oma elukohast või püsivast viibimiskohast tervishoiutöötaja suunamisel tervishoiuteenuse saamiseks või isiku elu või tervist ohustava hädajuhtumi korral;

3) kui ta täidab edasilükkamatuid ja vältimatult vajalikke töökohustusi tööandja otsusel ja on teinud riiki saabumise järgselt vähemalt ühe COVID-19 haigust põhjustava koroonaviiruse SARS-CoV-2 testi, mille tulemus on negatiivne;

4) kui ta hangib elukoha või viibimiskoha läheduses igapäevaseks toimetulekuks hädavajalikku põhjusel, et muul viisil ei ole see võimalik;

5) kui ta viibib õues ja väldib täielikult kontakti teiste inimestega;

6) kui ta on allkirjastanud Terviseameti juhistest ja kehtivatest nõuetest kinnipidamise kinnituse, millega kinnitab eelnimetatud nõuete täitmise kohustust.

Korralduse mõttes hõlmab töökohustuste täitmine ka sportlasi ja teisi spordivaldkonnaga seotud isikuid, kes osalevad võistlustel ja treeningutel, kui nad teevad seda professionaalsel või poolprofessionaalsel tasemel. Tööandjaks tuleb sportlaste puhul lugeda alaliitu, klubi, treeneri kinnitust jne, mis tõendab, et isik peab kindlasti osalema nimetatud treeningul või võistlusel või viimastega vahetult seotud tegevustes. Sõltumata töötamise liigist või vormist, on tööülesannete täitmise eelduseks inimese poolt vähemalt ühe COVID-19 haigust põhjustava koroonaviiruse SARS-CoV-2 testi tegemine ning selle testi negatiivne tulemus. Samas on oluline märkida, et nimetatud erisus kehtib ainult tööülesannete täitmisel (treenimise ning võistlemisega soetud tegevuste elluviimisel), arsti juurde minemiseks, toidu, esmatarbekaupade ja ravimite ostmiseks või hädajuhtumil. Vältida tuleb igasuguseid mittevajalikke kontakte. Muude tegevuste elluviimisel kehtib jätkuvalt 14-päevane liikumisvabaduse piirang. Kui isik on teinud mitte varem kui seitsmendal päeval pärast esimese testi tulemuse teadasaamist teise testi ning selle testi tulemus on olnud samuti negatiivne või kui isik on arsti poolt tunnistatud nakkusohutuks, siis ei kohaldata talle enam 14-päevast liikumisvabaduse piirangut.

Korraldusega jäävad kehtima liikumisvabaduse piirangud ja nõuded isikutele, kes saabuvad kolmandast riigisttöötamise või Eestis registreeritud õppeasutuses õppimise eesmärgil. Eestisse tööle või õppima saabunud isikul tuleb läbida COVID-19 testimine viivitamata Eestisse saabumise järel ning kordustestimine mitte varem kui Eestis viibimise 14. päeval. Samuti tuleb kutsujal koos isikuga korraldada isiku majutus ja muu vajalik 14 päeva jooksul, mil isikule rakendub liikumispiirang ning isik ei või asuda töötama ega õppima. Isik võib töötama või õppima asuda, kui tema kordustest, mis tehakse mitte varem kui isiku Eestis viibimise 14. päeval, on negatiivne.

Kuna korralduse punktid 1, 2 ja 3 kehtivad Eestisse saabujatele valdkondadeüleselt, siis palun jälgige ka järgmistel päevadel Vabariigi Valitsusel poolt avalikustatud selgitusi ning juhiseid.

Vabariigi Valitsuse 18. augusti korraldusega nr 282 on teil võimalik tutvuda täismahus siin:

https://www.kriis.ee/sites/default/files/eriolukord/vv_20282k.pdf

Vabariigi Valitsuse 18. augusti korralduse nr 282 seletuskirjaga on teil võimalik tutvuda täismahus siin:

https://www.kriis.ee/sites/default/files/eriolukord/sel_vv20282k_.pdf

Pidevalt uueneva info riikide ja liikumispiirangute kohta Eestisse saabumisel leiate Välisministeeriumi kodulehelt:

https://vm.ee/et/uudised/uuendatud-teave-riikide-ja-liikumispiirangute-kohta-eestisse-saabujatele-21-augusti-seisuga


Margus Klaan

nõunik

Spordiosakond

Kultuuriministeerium

margus.klaan@kul.ee
628 2328 | 5380 3011

Suur-Karja 23 | 15076   Tallinn | Eesti

www.kul.ee

 

Kommenteeri