fbpx
Kommentaarid puuduvad

Spordiliit kutsub hea juhtimistavaga liituma

2017. aastal Eesti Olümpiakomitee poolt kinnitatud spordiorganisatsioonidele (SO) mõeldud eetikadokument: hea juhtimise tava ootab spordimaastikul tegutsejailt liitumist. Juba järgmise aasta algusest hakkab riiklike toetuste maksmine sõltuma sellest, kas ollakse tavaga liitunud või mitte.

Sarnaselt paljudele teistele riikidele (Iirimaa, Austraalia, Saksamaa jne) jõuti Eestiski lõpuks spordijuhtimise hea tava kirjapanekuni. Mõistagi pole tegemist seadusega, küll aga saab raamdokumenti nimetada spordiorganisatsioonidele ning nende juhtkonnale mõeldud eetikakoodeksiks. Visioneerimise ja dokumendi koostamise eest hoolitsesid nii Sporditeabe ja –Koolituse Sihtasutus kui ka EOK. Tegemist on deklaratiivse eetikaprintsiipide kogumikuga, mille liitunud spordiorganisatsioonid nagu maakonna ja linna spordiliidud, spordiklubid, spordialaliidud ja –ühendused ning rahvuslik olümpiakomitee kinnitavad, et nad on avalikule sektorile ja teistele partneritele vastutustundlikud koostööpartnerid, täidavad kehtivaid konventsioone, seadusi ning teisi õigusakte, on ausad, õiglased ning usaldusväärsed.

Hea juhtimistava dokument sõnastab muuhulgas sedagi, et SO-l peavad visioonina olema sõnastatud selged ning suundanäitavad püüdlused ja kavatsused. Üleüldiselt käib organisatsiooni töö korraldamine kooskõlas arengukavaga. Lisaks peab SO olema kantud Eesti spordiregistrisse ning ajakohastab seaduses ettenähtud korras andmeid. Juhtorganite otsused põhinevad põhjalikul eeltööl ja asjakohasel informatsioonil. SO-de juhtimiseks antakse soovitus, et valitsevad juhtorganid võiksid stimuleerida uute kandidaatide esilekerkimist uute juhtisikute valimisel. Lisaks märgib dokument, et SO juhatuse liikmed peavad olema isiklikest huvidest sõltumatud ning hääletavad nii, kuidas organisatsioonile kõige kasulikum on. Vajadusel kehtestatakse konfliktsete olukordade vältimiseks selged reeglid.

Novembris toimunud EOK ja Kultuuriministeeriumi esindajate koosolekul lepiti kokku, et alates 2019. aastast peavad SO-d riiklike sporditoetuste saamiseks olema hea juhtimistavaga liitunud.
Hea juhtimise tava spordiorganisatsioonides on kinnitatud Eesti Olümpiakomitee täiskogu poolt 17. mail 2017. aastal. Dokumendina on võimalik hea juhtimise tava alla laadida siit.

Kommenteeri