fbpx
Kommentaarid puuduvad

Kultuuriministeeriumi info seoses COVID-19 piirangutega

Vabariigi Valitsuse 18. augusti 2020 otsusega kaotati alates 19. augustist haridusasutustele kehtivad COVID-19 piirangud, sh ka huvitegevuse ja huvihariduse andmisel. Piiranguid asendavad Haridus-ja Teaduministeeriumi ja Terviseameti koostöös valminud juhised.

Seoses eelnevaga ei kehti huvitegevuse või noorsootöö raames juhendatud kuni 26a noorte sporditegevusele kuni 50% täituvuse nõue ning inimeste arvule seatud piirangud.

Samuti on nüüd on Terviseameti kodulehel olemas täpsem info, kuidas riiki siseneda ja teste teha. Täpsem info siin: https://www.terviseamet.ee/et/uudised/homsest-saavad-riskiriigist-naasjad-lennujaamas-ja-sadamas-koroonaviiruse-testi-teha

Sporditreeningute korraldamine siseruumides alates 19. augustist:

Tulenevalt Vabariigi Valitsuse 19. augusti 2020 korraldusest nr 282 „COVID-19 haiguse leviku tõkestamiseks vajalikud liikumisvabaduse ning avalike koosolekute pidamise ja avalike ürituste korraldamise piirangud“ on sporditreeningud siseruumides alates 19. augustist lubatud, kui treeningu korraldaja tagab inimeste hajutatuse ning kuni 50% täituvuse. 

NB! Vabariigi Valitsuse 18. augusti 2020 otsusega kaotati haridusasutustele kehtivad piirangud, sh ka huvitegevuse ja huvihariduse andmisel. 

Eelneva otsusega ei kehti spordi huvitegevuses/-hariduses siseruumides kuni 50% täituvuse nõue. Spordi huvitegevuse/-hariduse alla loetakse laste ja noorte juhendatud sporditegevus, mis on läbi viidud spordikooli või –klubi poolt ja spordi ja liikumisega seotud juhendatud noorsootöös. Noorsootöö seaduse alusel on noor kuni 26a füüsiline isik. 

Kui sporditeenuseid pakkuvas asutuses tegelevad samaaegselt laste ja noorte treeninggruppidega ka teised harrastajad (nt ujulates, kergejõustikuhallides vms), siis teiste sihtgruppide puhul tuleb jätkuvalt järgida 50% täituvuse nõuet. Samuti rakendub 50% täituvuse piirang juhul, kui samas juhendatud rühmas osalevad lisaks noortele (kuni 26a) ka vanemad harrastajad. 

Näited: 

 1. Kergejõustikuhallis treenivad omaalgatuslikult juhendamata kuni 26a noored. Rakendub 50% täituvuse piirang. 
 2. Kergejõustikuhallis treenivad juhendatult ainult kuni 26a noored. Täituvuse piirangut ei ole. 
 3. Ujula maksimaalne täituvus on 100 inimest ja juhendatud huvitegevuses osaleb nendest 50 last ja noort. Ülejäänud 50 kohta võib täita tavakasutajatega (juhendamata või vanemad kui 26a) 50% ulatuses. Kokku võib seega ujulas korraga olla 50+25 inimest, ehk kogutäituvusest 75%. 
 4. Ühes grupis osaleb 20 last ja noort (kuni 26a) ja 10 muud harrastajat (vanemad kui 26a). Rakendub 50% ruumi täituvuse nõue. 

Minimaalsed nõuded sporditreeningute korraldamisele siseruumides 

 1. Haigusnähtudega isikud ei tohi tegevustes osaleda. Tegevuse läbiviimise eest vastutaval isikul on õigus haigusnähtudega isik treeningult ära saata. 
 2. Korraldaja tagab inimeste hajutamise. Treening tuleb korraldada võimalusel viisil, mille käigus ei kaasne füüsilist kontakti teiste osalejatega. 
 3. Treening- riietus- ja pesuruumidesse lubatakse inimesi kuni 50% tavapärasest täituvusest, v.a huvitegevuse/-hariduse raames ja kõikide spordialade võistkondade puhul, kui järgitakse spordiala rahvusvahelisest võistlusmäärustikust tulenevaid nõudeid, ning Eesti täiskasvanute koondise kandidaatide treeningul ja meistriliiga treeningul. 
 4. Mitme treeningrühma üheaegsel tegutsemisel tuleb treeningpaigas korraldada tegevused ja liikumine nii, et maksimaalselt vältida rühmade omavahelist kokkupuutumist (nt saabumine, lahkumine, tegevused treeningpaigas). 
 5. Alaealistele suunatud treeningut peab läbi viima täiskasvanud treener või juhendaja. 
 6. Treeningule on võimalusel tagatud eelregistreerimine. Eelregistreerimine pole vajalik treeninggruppide puhul, kes käivad samas koosseisus kindlatel kellaegadel regulaarselt koos. Eelregistreerimine on vajalik treeningsaalide puhul, kus käiakse vabalt valitud aegadel, et vältida ühte treeningsaali liiga paljude inimeste kogunemist ning järjekordade tekkimist treeningsaalide sissepääsude juures. (nt: jõusaali treeningud, rühmatreeningud spordiklubis). 
 7. Kasutada tuleb võimalusel isiklikke treeningvahendeid. Vahendite järgmisele isikule või grupile kasutamiseks andmisel (sh laenutamisel) tuleb need eelnevalt desinfitseerida. Desinfitseerimisvahendite olemasolu ja vahendite puhastuse peab tagama tegevuse korraldaja või rajatise haldaja (kui on avalik spordirajatis). Näiteks: jõusaalis vahendite kasutamine; pallimängudes palli(de) desinfitseerimine peale grupi vahetumist.
 8. Vältida tuleb kätlemist, kallistamist jm otseseid kontakte.
 9. Kaitsemaskide või muude isikukaitsevahendite kasutamine on vabatahtlik, kaitsemaskide kasutamine spordi tegemise ajal ei ole soovitatav.
 10. Treeningute korraldaja jälgib, et isikud ei koguneks isetekkelistesse gruppidesse, ega jääks peale tegevusi territooriumile.
 11. Treeningute korraldaja vastutab selle eest, et riskirühmadesse kuuluvate isikute (eelkõige vanemaealised ja krooniliste haiguste ja immuunpuudulikkusega inimesed) kokkupuude teiste isikutega oleks minimaalne.
 12. Treeningute korraldamise ja meetmete nõuete täitmise osas lasub vastutus treeningu korraldajal. Viiruse leviku tõkestamise meetme nõuetekohaselt täitmata jätmisel rakendatakse korrakaitseseaduse § 28 lõikes 2 või 3 nimetatud haldussunnivahendeid. Sunniraha maksimaalne suurus on 9600 eurot. Sunniraha, mille eesmärk on kohustada korralduses kehtestatud nõudeid, meetmeid ja piiranguid järgima ning tõkestada viiruse levikut, võib määrata korduvalt.
 13. Haridus- ja Teadusministeeriumi soovitustega uueks kooliaastaks saab tutvuda siin – https://www.hm.ee/sites/default/files/htm_koolialgusepakett_a4_2020-2021_viimane.pdf 

Hügieeni ja puhtuse tagamise meetmed 

 1. Ruumide koristamine ja desinfitseerimine tagatakse vastavalt Terviseameti soovitustele (mille leiate siit). 
 2. Oluline on jälgida kätehügieeni, võimalusel pestakse käsi voolava sooja vee ja seebiga või kasutatakse desinfitseerimisvahendit, käte desinfitseerimisvahendid paigutada liikumisteedele nähtavasse kohta.  
 3. Piisknakkuse leviku tõkestamiseks kaetakse aevastades või köhides oma suu ja nina küünarvarre või salvrätikuga. Salvrätik ja teised isikukaitsevahendid visatakse seejärel koheselt selleks ettenähtud tähistatud prügikasti ja pestakse kohe käed. 

Ürituste korraldaja, spordialaliit või spordiklubi võib oma üritusele kehtestada eelpool nimetatud nõuetest rangemaid nõudeid, kui see aitab kaasa viiruse leviku tõkestamisele. 

Kommenteeri